اطلاعیه مهم معاونت آموزشی در خصوص پیش ثبت نام ترم
به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند مطابق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه و با هدف ارتقای سطح رضایتمندی شما دانشجویان، از نیمسال آینده قبل از انتخاب واحد اصلی، انجام پیش ثبت نام ترم و انتخاب واحدهای مورد نظر برای ثبت نام اصلی، الزامی شده است
اطلاعيه مهم معاونت آموزشي در خصوص پيش ثبت نام ترم
به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند مطابق مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه و با هدف ارتقاي سطح رضايتمندي
 شما دانشجويان، از نيمسال آينده قبل از انتخاب واحد اصلي، انجام پيش ثبت نام ترم و انتخاب واحدهاي مورد نظر 
براي ثبت نام اصلي، الزامي شده است برخي مزيت هاي اين طرح عبارتست از:

 1- ارائه گروههاي درسي با برآورد نياز واقعي دانشجويان پس از آمارگيري دقيق از پيش ثبت نام
2- كاهش حجم گروه هاي درسي حذف شده به علت عدم حد نصاب تشكيل كلاس در ثبت نام اصلي ترم
3- بهبود شرايط انتخاب واحد براي دانشجويان شاغل
 4- كاهش حجم حذف و اضافه دروس
5- امكان استفاده از اساتيد مجرب با آمارگيري دقيق از گروه هاي درسي مورد نياز دانشجويان

 تذكرات مهم: 
1- انجام پيش ثبت نام ترم براي كليه دانشجويان الزامي بوده و امكان ثبت نام و انتخاب واحد اصلي مشروط به انجام 
پيش ثبت نام است.

2- براي پيش ثبت نام الزامي براي تسويه بدهي و يا واريز شهريه ثابت وجود ندارد.

 3- انجام پيش ثبت نام كفايت انتخاب واحد اصلي كه مطابق تقويم آموزشي در دهه دوم شهريور ماه انجام مي شود 
را نمي نمايد و انتخاب واحد اصلي پس از واريز شهريه ثابت مطابق  تقويم آموزشي در سامانه آموزشي دانشگاه
 بايستي مجددا انجام شود.

4- پيش ثبت نام نيمسال اول سال تحصيلي 94-93 مطابق جدول زمانبندي اعلام شده در اطلاعيه قبلي از تاريخ 13 
مرداد ماه آغاز و تا 19 مرداد ماه ادامه دارد.

5- در انجام پيش ثبت نام مشابه ثبت نام و انتخاب واحد اصلي كليه قوانين آموزشي من جمله رعايت پيشنياز ها و
 هم نياز ها و سقف واحد الزامي است.

6- براي انجام پيش ثبت نام بايد از طريق لينك سامانه پيش ثبت نام اقدام نماييد.

1393/5/6
اطلاعیه های مرتبط :


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :